WSTĘP
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem edukreatywne.pl

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Usługodawcą jest firma EDUKREATYWNE SPÓŁKA CYWILNA, zarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Bukowska 130B/7, 60-398, Poznań, NIP: 9721297101, Regon: 381948761.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 794351953 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@edukreatywne.pl.


§1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi szkoleniowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Umowa Sprzedaży – Umowa przedmiotem której jest Usługa ? szkolenie w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem edukreatywne.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Produktach i promocjach Usługodawcy.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem edukreatywne.pl

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa ?Polityka prywatności? Sklepu internetowego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych szkoleń jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Chrome lub Internet Explorer w najnowszej wersji, rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.


§3 Składanie zamówień i płatności

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych edukreatywne.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas szkoleń).

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego ze szkolenia.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu zamówienia. Niniejsza deklaracja uprawnia również Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dopuszcza się również, na indywidualną prośbę Klienta, wystawienie faktury z odroczoną płatnością, przed kupnem szkolenia. Prośbę taką należy zasygnalizować telefonicznie lub mailowo.

W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.

W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia, Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym, w razie takiej możliwości wskazując także cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do ?koszyka? poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się z Usługodawcą, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu szkolenia. Email może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy z Usługodawcą.

Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przez serwis Przelewy 24 lub wykonać przelew bankowy w ciągu 24h.

W przypadku szkoleń/webinarów dostępnych w konkretnym terminie (udział na żywo), przelew tradycyjny powinien zostać wykonany maksymalnie 1 dzień przed szkoleniem dostępnym w terminie do godz. 14:00. Po tym terminie przelewy księgowane są przez banki dnia następnego. W sytuacji kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu dostępnym w terminie, w dniu jego rozpoczęcia, jest zobowiązany przesłać na mailowy adres kontaktowy potwierdzenie zapłaty z numerem zamówienia. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja ze szkolenia. W przypadku niedostarczenia opłaty szkoleniowej w odpowiednim terminie, uczestnik otrzyma dostęp do nagrania ze spotkania oraz wszystkie materiały szkoleniowe.

W przypadku szkoleń bezterminowych udostępniane one będą po opłaceniu udziału, bez obostrzeń terminowych.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy. Zamówienie zaświadczenia w formie papierowej lub usługi szkoleniowej EduBOX zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu przelewu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej w przypadku wysyłki zamówień. Nasze przesyłki wysyłane są na terenie Polski, listami zwykłymi, ekonomicznymi, bez potwierdzenia nadania. Paczki EduBOX wysyłane są kurierem Pocztex ? w przypadku woli wysłania w inny sposób, klient jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę i uiścić dodatkową opłatę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania przesyłki w sposób wskazany przez klienta. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych do wysyłki, w efekcie czego nie dotrze ona do klienta lub wróci do sprzedającego, koszty ponownego wysłania ponosi sam klient. Przesyłki zagraniczne wymagają odpowiedniej dopłaty.

Certyfikaty i zaświadczenia wystawiane są w sposób opisany przy informacjach dotyczących szkolenia. Wystawiane są dla osoby, która dokonuje zamówienia i wpisuje poprawnie swoje dane. Jeśli zaświadczenie ma być wystawiony na inną osobę, należy ten fakt zgłosić przez złożeniem zamówienia lub wpisać taką informację w pole z dodatkowymi informacjami.

Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów szkolenia zaksięgowana na koncie Usługodawcy są równoznaczne z podpisaniem Umowy, przedmiotem której jest Usługa ? szkolenie.

Poszczególne szkolenia terminowe odbędą się każdorazowo pod warunkiem zapisania i opłacenia udziału minimum 5 osób, dopuszcza się realizację szkolenia przy mniejszej liczbie osób ? decyzja należy do Usługodawcy. Zamawiający samodzielnie pamięta o terminach zakupionych webinarów. W razie pytań lub wątpliwości może skontaktować się z Usługodawcą pod numerem telefonu lub wskazanym na stronie sklepu emailem.

Uczestnik szkolenia akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na nagranie spotkania online, w którym uczestniczy na żywo i umieszczenie go przez Sprzedającego w Internecie w celach promocyjnych, sprzedażowych oraz merytorycznych (zazwyczaj w formie materiałów po-szkoleniowych).

Uczestnik, który chce wziąć udział w szkoleniu musi posiadać komputer, który spełnia następujące warunki techniczne:
– dostęp do Internetu;
– odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies ? Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
– aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
– przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
– przypadku, gdy e-book lub kurs online zawiera także pliki MP4 lub MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów.Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.


§4 Prawa autorskie

Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność EDUKREATYWNE SPÓŁKA CYWILNA. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub emailowej zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach/webinariach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny w pracy z klientem, podopiecznym, uczniem, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą zgłaszane do prawnika Sprzedającego i rozpocznie się postępowanie w celu uzyskania odszkodowania.


§5 Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje gotowe usługi szkoleniowe online, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, jednakże satysfakcja klienta jest naszym priorytetem dlatego dopuszczamy odstąpienie od umowy najpóźniej do 1 dnia przed wybranym terminem szkolenia lub przed wystawieniem i wysłaniem zaświadczenia.


§6 Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać na adres mailowy lub w formie papierowej wysłanej na adres Usługodawcy.

Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego elektroniczne pismo o powodzie reklamacji.

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.

Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie oraz w sytuacji wysłania do niego certyfikatu lub zaświadczenia o udziale w szkoleniu.


§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy, przedmiotem której jest Usługa – szkolenie następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się TUTAJ


§8 Zmiana Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

§9 Postanowienia końcowe

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Nazwa i adres przedsiębiorcy: Edukreatywne s.c., ul. Bukowska 130B/7, 60-398 Poznań

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

Podpis konsumenta(-ów)

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Miejscowość, data:

Do: Edukreatywne s.c., ul. Bukowska 130B/7, 60-398 Poznań

Imię, nazwisko:

Adres konsumenta:

Reklamacja towaru 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny:

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem,Data opublikowania regulaminu: 01.10.2020